כל השירותים

עמלת פירעון מוקדם משכנתא – מהו ה"קנס" הזה?

לפי פקודת הבנקאות רשאי מי שקיבל מבנק הלוואה לרכישת דירה לפרוע אותה לפני המועד שנקבע, תוך תשלום שנקבע בצו של נגיד בנק ישראל. פירעון מוקדם יכול להיות פירעון סופי של כל ההלוואה, או פירעון חלקי. נדגיש כי סכום הפירעון המוקדם לא יפחת מ- 10% מסכום ההלוואה המקורי או מיתרת ההלוואה המשוערכת (הגבוה מביניהם). עמלת הפירעון המוקדם נועדה לצמצם את ההפסד הנגרם לבנקים מהחזרי הלוואות לפני מועד פירעונן.

סוגיית עמלת הפירעון המוקדם מתעוררת בעיקר בתקופה של ירידה ממושכת בשערי הריבית. הבנק, מצד אחד – חייב להמשיך לשלם ריבית גבוהה גם על פיקדונות, שהתקבלו מקופות גמל, חב' ביטוח, מלכ"רים ואחרים, וגם על אגרות חוב שהנפיק, ולקבל חזרה כספי הלוואות, שהיו אמורים להצמיח ריבית המותאמת לרמת הריבית שהוא משלם למקורותיו כאמור, ומצד שני – נאלץ למחזר אותם באמצעות הלוואות ללווים חדשים בריבית הנמוכה משמעותית מהריבית המקורית שקבל. בכך נוצר לבנק הפסד משמעותי. התמשכות של תהליך כזה עלולה להביא את הבנקים בישראל לחוסר יכולת לעמוד בהתחייבויות בדומה למה שקרה לבנקים בארה"ב.

כדי לפתור את הבעיה קבע נגיד בנק ישראל נוסחה לחישוב הפירעון המוקדם המביא לידי ביטוי חלק מן העלות הכלכלית שהפירעון המוקדם עולה לבנק.

 

מרכיבי עמלת פירעון מוקדם משכנתא

עמלה תפעולית
עמלה חד פעמית עבור חישוב עמלת הפירעון המוקדם בסכום של 60 ש"ח (המפקח על הבנקים רשאי לעדכן סכום זה מעת לעת על פי השינויים במדד המחירים לצרכן).

עמלת אי הודעה מוקדמת

עמלה בשיעור 0.1% מהסכום הנפרע. ניתן להימנע מתשלום זה אם מודיעים לבנק בכתב על הכוונה לבצע פירעון מוקדם לפחות 10 ימים מראש לפני הביצוע בפועל, אולם לא יותר מ- 30 יום.
שימו לב – הודעתם על פירעון מוקדם ולא בצעתם, לא תוכלו למסור הודעה נוספת במשך 6 חודשים!

עמלת הפרשי ריבית

עמלה המחושבת על ההפרש בין שערי הריבית על פי הסכם ההלוואה הנפרעת לבין "הריבית הממוצעת" (נקבעת מעת לעת ע"י בנק ישראל בהתאם לתקופות ולמגזרים שונים). בפירעון מוקדם של הלוואות עם שיעור ריבית משתנה אשר אינו ידוע בעת קבלת ההלוואה, אם מועדי שינוי הריבית אינם ידועים מראש, או אם הם ידועים מראש אך מתרחשים במרווחים של שנה או פחות משנה – תשלום זה לא ייגבה!

עמלת "מדד ממוצע"

עמלה בשיעור מחצית מהשיעור הממוצע של השינוי במדד ב-12 המדדים האחרונים שפורסמו לפני הפירעון המוקדם. נגבית רק בהלוואות הצמודות למדד המחירים לצרכן ורק אם הפירעון מבוצע בין ה-1 ל-15 לחודש.

עמלת "הפרשי שער"

עמלה בגובה הפרשי השער שבין שער מטבע חוץ ביום הפירעון המוקדם ובין השער שיהיה 2 ימי עסקים מאוחר יותר. נגבית רק בהלוואות במט"ח או בהלוואות צמודות מט"ח.
פטורים מעמלה זו באם מודיעים על הפירעון שני ימי עסקים לפחות טרם ביצועו בפועל.

הלוואות מוכוונות (הלוואות לזכאי משרד השיכון באחריות הממשלה) פטורות מכל עמלה בגין פירעון מוקדם.

 

לייעוץ התקשרו עכשיו למוקד ספירלי 5507* או מלאו פרטים בטופס בקשה למשכנתא.

קצרים בזמן? אנא השאירו פרטים בטופס הבא ונחזור אליכם בהקדם
שלחת? הרווחת!

שינוי גודל גופנים
ניגודיות