כל השירותים

מידע משפטי

מידע משפטי חשוב!

מידע משפטי זה מכיל אינפורמציה חשובה עבורך. אנא קרא תנאים אלו בתשומת לב לפני תחילת השימוש באתר. כניסתך לאתר זה והגלישה בו, וכן השימוש בחומרים המופיעים בו מותנים בקבלת התנאים המפורטים להלן ועמידתך בהם במלואם. אם אינך מסכים לכללים אלו, כולם או חלקם, עליך לעזוב את האתר ולהפסיק לאלתר כל שימוש באתר ו/או בחומרים המופיעים בו. למען הסר ספק הגדרת ה"אתר" כוללת גם את כל דפי ועמודי האינטרנט, ואתרי המשנה של ספירלי בע"מ. באתר זה ובכללים המפורטים לעיל ולהלן, לשון זכר מהווה גם לשון נקבה במשמע והשימוש שנעשה בלשון זכר נעשה לצורכי נוחות בלבד.

תנאי השימוש באתר

  • זכויות היוצרים וכן כל הזכויות האחרות בקשר עם החומרים והתכנים המופיעים באתר שייכים לחברת ספירלי בע"מ.
  • החומרים והתכנים שבאתר עשויים להכיל אי דיוקים, טעויות סופר, או טעויות טיפוגרפיות והמידע שבאתר עשוי להתעדכן, להשתנות או להימחק ללא הודעה מוקדמת.
  • ספירלי בע"מ עשויה לבצע מעת לעת בכל שלב שינויים והתאמות למוצרים ו/או לשירותים המוצגים או הנכללים באתר.
  • אין לעשות כל שימוש מסחרי, פרסומי או אחר בחומרים ובתכנים שבאתר ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב של ספירלי בע"מ.
  • אין לעשות שימוש באתר זה ו/או בחלקו כחלק מאתר ו/או מעמוד נוספים באינטרנט.
  • כל המידע שבאתר מוצג באופן שבו התקבל ממוסדות פיננסיים שונים במסגרת שיתוף פעולה עם חב' ספירלי בע"מ ואין לראות במידע זה משום המלצה ו/ או ייעוץ למתן או קבלת אשראי, והוא אינו מחייב את ספירלי בע"מ ו/או המוסדות הפיננסיים במתן האשראי. בכל מקרה חברת ספירלי בע"מ לא תהא אחראית כלפי כל גוף או אדם לכל נזק, ישיר, עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי שייגרם למשתמש באתר, או לצד שלישי כלשהו, מהשימוש באתר או מהסתמכות על מידע ו/או תוכן שמופיע או שמוצג בו, לרבות אך לא רק, באמצעות קישורים שונים, זאת גם אם ספירלי בע"מ עברה שלא בידיעתה על דינים הנוגעים למצגים, מפורשים או מרומזים, והאחריות הבלעדית על השימוש במידע ובכל המוצג באתר היא על המשתמש בלבד.
  • ספירלי בע"מ אינה מתחייבת שהאתר יפעל ללא הפרעה, ללא שגיאות, ללא קלקולים, ללא תקלות או ללא פגעי מחשב שונים.
  • ספירלי בע"מ אינה מעוניינת לקבל מידע סודי או מידע שבבעלותך באמצעות האתר אלא אם הנך מחזיק הסכם נוסף בכתב בינך ובין ספירלי בנוגע להעברת ו/או חלוקת מידע כאמור. כל מידע שיתקבל על ידי ספירלי באמצעות האתר מעבר לפרטי זיהוי אישיים ייחשב כלא סודי, ובהעברתו של מידע הנך מבין ומסכים כי ספירלי תעשה שימוש במידע לכל מטרה שהיא מבלי שהדבר ייצור כלפיך כל התחייבות. 

התחייבות החברה לצרכנים

ספירלי בע"מ מתחייבת מצידה לספק את המידע המלא החיוני לצרכן לפני ביצוע עסקה, להיות הגונה לחלוטין בעת עריכת הסכמים ובקיומם, לתת שירות ראוי, במהלך ביצוע עסקה וגם לאחר השלמתה, ולשמור על פרטיות לקוחותיה.

למי פונים?

בכל שאלה, ספק, הערה, הארה או תלונה אל תהססו להתקשר למוקד ספירלי 5507*. כל פנייה תטופל באופן מיידי! קצרים בזמן? אנא השאירו פרטים בטופס משמאל ונחזור אליכם בהקדם.

 

קצרים בזמן? אנא השאירו פרטים בטופס הבא ונחזור אליכם בהקדם
שלחת? הרווחת!

שינוי גודל גופנים
ניגודיות